Általános szerződési feltételek

1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) regisztrációja és/vagy előfizetése alapján létrejövő szerződés a Felhasználó valamint a VM25 Bt. (3526 Miskolc, Pozsonyi utca 74. II. em. 2.) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között, együttesen továbbiakban: Felek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény által támasztott követelménynek megfelelően a Szolgáltató előzetes tájékoztatása keretében informálja a Felhasználót a szolgáltatásáról, a szerződéskötéshez szükséges technikai lépésekről, a szerződéskötéssel kapcsolatos kérdésekről, valamint meghatározza az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor létrejövő szerződés általános érvényű, felhasználókra vonatkozó szerződési feltételeit.

A szolgáltatást igénybevevő a szolgáltatás igénybevételével jelen Szerződés tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, az oldal használatával elfogadja azt.

2. A szolgáltatás értékesítőjének elérhetősége

Név: VM 25 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Cím: 3526 Miskolc, Pozsonyi utca 74. II. em. 2.

Adószám: 28476876-1-05

Cégjegyzékszám: 05 06 015585

E-mail: vm25@weborigo.eu

3. A szolgáltatás ismertetése

A Szolgáltató online marketingtevékenység automatizálását végző szoftvert ad bérbe a felhasználó részére, határozott időtartamra. A szolgáltatás időtartama a megfizetés napjától kezdődően él, és az előre megfizetett időszakok lejártáig tart.

Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltatás ingyenes kipróbálására, melyre 3 naptári nap áll rendelkezésére. Ezt követően fizetési kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben nem él az előfizetés lehetőségével, fiókja felfüggesztésre, majd törlésre kerül. A próbaidőszak alatt a Felhasználó a Szolgáltatást csak korlátozott mértékben veheti igénybe.

A Szolgáltatás pontos funkcionalitását valamint árait illetően a mindenkori árlista menüpontban szereplő adatok az irányadóak. Szolgáltató jogosult ezen árak mindenkori módosítására, a funkcionalitás bővítésére vagy csökkentésére, oly tekintetben, hogy a már előfizetett felhasználó szolgáltatási színvonalát az előfizetése lejártájáig nem csökkentheti, utólagos díjat fel nem számolhat.

Az árlistában feltüntetett árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák a mindenkori Általános Forgalmi Adót.

4. Fizetési feltételek

Jelen Szerződés által szabályozott Szolgáltatás használatba vételének előfeltétele a Szolgáltatási díj megfizetése, melynek mértéke a mindenkori árlista alapján a regisztrációt követően a felhasználói fiókban a Megrendelés fülön a rendszer által generált összeg.

A Szolgáltatási díjat a Felhasználónak lehetősége van a Barion rendszerén keresztül online kártyás fizetéssel, továbbá a Szolgáltató bankszámlájára történő banki átutalással megfizetni.

5. A Felhasználó kötelezettségei

Díjköteles Szolgáltatás igénybevétele esetén a Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus regisztrációjának aktiválásával a Felhasználó és a Szolgáltató között a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseket is magában foglaló, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti polgári jogi szerződés jön létre.

Felhasználó büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valósággal egyezőek, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókjának azonnali hatállyal történő felfüggesztésére.

Felhasználót az azonosító és a jelszó biztonságos kezelésével kapcsolatban kizárólagos felelősség terheli. Felhasználó ezen adatokat nem adhatja ki harmadik személyek részére.

A Felhasználó az azonosító és a jelszó harmadik személy részéről történő illetéktelen felhasználását köteles bejelenteni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató az illetéktelen felhasználásból a Felhasználót ért kárért felelősséggel nem tartozik

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az instabot.hu rendszerében regisztrált más felhasználók megzavarása, más Felhasználó fiókjával történő jogosulatlan visszaélés, használat a jelen Általános Szerződési Feltételek megsértése mellett a Büntető Törvénykönyv 300/C. §-ban foglalt rendelkezésébe ütköző magatartás.

A Felhasználó nem használhatja olyan tevékenységre jelen Szolgáltatást, mellyel törvénybe ütköző magatartásformát népszerűsít, továbbá nem használhatja olyan tevékenységre, mely törvénybe ütköző.

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására továbbá a Szolgáltatás beszüntetésére vagy felfüggesztésére, amennyiben a Felhasználó részéről szabálytalan magatartásformát érzékel.

6. A Szolgáltató kötelezettségei

Jelen Szolgáltatás használata során a Felhasználót ért hátrányos következményekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését követően köteles a szolgáltatást a Felhasználó részére elérhetővé tenni legalább 98,5%-os rendelkezésre állással.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó által rendelkezésére bocsájtott belépési azonosítókat olyan technológiával titkosítani, hogy az a Felhasználó bejelentkezése nélkül hozzáférhetetlen legyen. Szolgáltató kijelenti, hogy ilyen értelemben a Szolgáltatást a szakma szabványainak megfelelően, végponttól végpontig tartó titkosítással látta el.

A Szolgáltató kötelessége a jelen Szerződés következtében létrejött adatokat megfelelően tárolni, melynek tárolási módjáról, feltételeiről az Adatkezelési Tájékoztatóban nyújt részletes tájékoztatást.

7. Felmondási Feltételek

A Szolgáltató rendkívüli, azonnali hatállyal történő felmondással élhet, amennyiben a Felhasználó részéről jelen Szerződés tartalmával ellentétes magatartást tanúsít, valamint vis major események esetén, mint: tűzkár, terrortámadás, hackertámadás, földrengés, áramszünet, árvíz vagy egyéb környezeti vagy erőszakos, Szolgáltatótól független cselekmény által okozott szolgáltatás kimaradás.

A Felhasználó rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a Szolgáltató részéről jelen Szerződésben szabályozott Szolgáltatás kimaradását tartalmazza, valamint vis major események esetén, mint: tűzkár, terrortámadás, hackertámadás, földrengés, áramszünet, árvíz vagy egyéb környezeti vagy erőszakos, Szolgáltatótól független cselekmény által okozott szolgáltatás kimaradás.

A szolgáltatási díj visszatérítése rendkívüli felmondás esetén kizárólag a még fel nem használt hónapokra arányosítva igényelhető, a felmondás előtt megfizetett és igénybe vett szolgáltatás díja nem visszatérítendő.

8. Záró rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a Megállapodással összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

Amennyiben jelen Szerződés összefüggésben kiadott különféle dokumentumok között ellentmondások, ütközések, eltérések, hibák, kihagyások fedezhetők fel, a Felhasználó köteles azokra a Szolgáltató figyelmét írásban felhívni.

A Szolgáltató jogosult jelen Szerződést módosítani, kiegészíteni a Felhasználó tájékoztatásával. Az új verziók új verziószámmal kerülnek fel a Szolgáltató weboldalára

Verziószám: 1.2 (2021. január 1-től érvényes)